Data Standaarden

Tot nu toe leggen de meeste leveranciers gegevens voor het beheer van assets in de openbare ruimte op eigen unieke wijze in hun systemen vast. Hierdoor zitten gemeentelijke beheerders vaak vast in een vendor lock-in. Dit maakt het wisselen van leverancier en/of combineren van verschillend areaal heel lastig en kostbaar. Daarnaast wordt beheer, onderhoud en ontwerp/programmeren van sturing (bijvoorbeeld bij geavanceerde verlichting en rioolgemalen) en IoT-sensoren meestal extern belegd. Ook dit soort partijen hebben digitaal toegang tot de data van het areaal nodig.
Voor data-uitwisseling dienen vaak ingewikkelde procedures doorlopen te worden en/of maatwerkoplossingen ontwikkeld te worden. Dit kost over het algemeen veel tijd en geld.

Vanuit de behoefte hier een eind aan te maken is Common Ground ontstaan. In de kern gaat het bij Common Ground hierom: een hervorming van de gemeentelijke informatievoorziening, door op een andere manier om te gaan met gegevens. Zo wordt data losgekoppeld van werkprocessen en applicaties. En bevraagd bij de bron, in plaats van data veelvuldig te kopiëren en op te slaan.

Meer over Common Ground: https://www.vngrealisatie.nl/roadmap/common-ground

GWSW
Binnen het vakgebied riolering wordt het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW) gebruikt, als specifieke invulling voor rioleringsassets. Deze standaard is door Stichting RIONED namens de sector ontwikkeld.
Het GWSW is een ontologie, een speciale datastructuur die systemen en processen op het gebied van stedelijk waterbeheer op een eenduidige manier beschrijft.
In feite dus een landelijk afgestemde set afspraken over op welke wijze rioleringsdata in Nederland wordt beschreven.
i-Sago is betrokken bij de continue doorontwikkeling en uitbreiding van deze standaard.
Voor meer informatie over het project GWSW, zie https://www.riool.net/gegevenswoordenboek-stedelijk-water .

GWSL
In navolging van het GWSW is i-Sago voor het beheer van het areaal voor openbare verlichting in samenwerking met een aantal gemeenten (Roosendaal, Breda, Den Haag) en in overleg met een aantal leveranciers een project gestart om het “Gegevens Woordenboek Stedelijk Licht” (GWSL) te ontwikkelen.
Voor dit project is bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken uit het gemeentefonds een innovatiebudget aangevraagd en gekregen.
Om te komen tot een landelijk gedragen en beheerde standaard is deze standaard opgenomen in de BIM-pro projecten reeks en de IMBOR informatiemodellen van het CROW.
In nauwe samenwerking met het CROW, een groot aantal gemeenten, leveranciers en dienstverleners binnen de doelgroep is de eerste laag van het GWSL inmiddels ontwikkeld en is er een doorontwikkelpad opgezet voor het vervolg.
Meer informatie over het GWSL: https://www.crow.nl/over-crow/nieuws/2021/juni/voortgang-ontwikkeling-gegevenswoordenboek-stedeli

Post has no taxonomies